Verb – Presens

Verb forteller hva som skjer eller hva som gjøres. Presens gjelder som regel 1) nåtid og 2) fremtid, men kan også gjelde fortiden i form av 3) historisk presens. For eksempel:

       1)  Daelie dïhte ‘båata‘.  (Nå ‘kommer’ han/hun.)

       2)  Jirreden ‘båatam‘.  (I morgen ‘kommer’ jeg.)

        3)  Akten gïjren dle Laara ‘båata‘ sæjhta vaaran dåeriedidh.
             (En vår så ‘kommer’ Lars  og vil følge til fjells.)

 

Personendelser i presens

Verbene bøyes i person, tall og tid etter ni personlige pronomener, og i presens har alle sin unike bøyning. Det vil si at det finnes ni verbformer i presens.

Personendelsene i presens er disse:

1. p. sg.:
manne
m
2. p. sg.:
datne
h
3. p. sg.:
dïhte/ satne
– (ingen)
1. p. du.:
månnoeh
n
2. p. du.:
dåtnoeh
den/ –dien
3. p. du:
dah guaktah/ såtnoeh
gan
1. p. pl.:
mijjieh
be/ –bie
2. p. pl.:
dijjieh
de/ –die
3. p. pl.:
dah/ sijjieh
h

 

I eksempelsetningene nedenfor bøyes verbet ‘båetedh‘ (å komme) i de ni bøyningsformene i presens:

1. p. sg.:
Manne skuvlese båatam.
Jeg kommer til skolen.
2. p. sg.:
Datne båatah?
Kommer du?
3. p. sg.:
Dïhte aaj båata.
Hun/han kommer også.
1. p. du.:
Månnoeh båetien daelie.
Vi to kommer nå.
2. p. du.:
Dåtnoeh aaj båeteden?
Kommer dere to også?
3. p. du.:
Dah guaktah båetiejægan.
De to kommer.
1. p. pl.:
Mijjieh dallegh båetebe.
Vi kommer straks.
2. p. pl.:
Dijjieh dan varki båetede?
Kommer dere så snart?
3. p. pl.:
Dah aaj båetieh daan biejjien.
De kommer også i dag.

 

 Verbet ‘båetedh‘ er et likestavelsesverb som tilhører verbgruppe I.