Ulikestavelsesverb – Presens

Ulikestavelsesverbene har 3 stavelser og blir også kalt for trestavelsesverb. De har endelse –idh i infinitiv. Disse verbene har ikke omlyd, men kan ha vokalveksling. Mange av verbene har imidlertid ikke vokalveksling og bøyes slik:

Verb: ‘goltelidh‘ (å lytte etter, høre på)

1. p. sg.:
Manne goltelem
Jeg lytter
2. p. sg.:
Datne goltelh
Du lytter
3. p. sg.:
Dïhte goltele
Han/hun lytter
1. p. du.:
Månnoeh goltelien
Vi to lytter
2. p. du.:
Dåtnoeh goltelidien
Dere to lytter
3. p. du.:
Dah (guaktah) goltelægan
De to lytter
1. p. pl.:
Mijjieh goltelibie
Vi lytter
2. p. pl.:
Dijjieh goltelidie
Dere lytter
3. p. pl.:
Dah goltelieh
De lytter

For ulikestavelsesverbene som har vokalveksling skjer det ved at vokalen i andre stavelse veksler når vokalen i endelsen av ordet er ‘e’ (som i 1. og 3. person entall) eller er uten vokal, det vil si ender kun på ‘-h’ (som i 2. person entall). For eksempel:

Verb: ‘dåeriedidh‘ (å følge)

Vokalveksling skjer for presens 1., 2. og 3. person entall. Her veksler ie til e, foran ‘e’ eller ‘h’ i endelsen av ordet slik:

1. p. sg.:
Manne dåeredem
Jeg følger
2. p. sg.:
Datne dåeredh
Du følger
3. p. sg.:
Dïhte dåerede
Han/hun følger

For resten av bøyningsrekken ser vi at det ikke skjer noen vokalveksling fra ‘ie’ til ‘e’:

1. p. du.:
Månnoeh dåeriedien
Vi to følger
2. p. du.:
Dåtnoeh dåeriedidien
Dere to følger
3. p. du.
Dah (guaktah) dåeriedægan
De to følger
1. p. pl.:
Mijjieh dåeriedibie
Vi følger
2. p. pl.:
Dijjieh dåeriedidie
Dere følger
3. p. pl.:
Dah dåeriedieh
De følger

Undergrupper

Ulikestavelsesverbene kan deles inn i 4 undergrupper av verb med vokalveksling. Vi har følgende varianter, der verbet ‘dåeriedidh’ representerer én av dem:

a)  ie – e
dåeriedidh – å følge
Dïhte dåerede
b)  oe – o
daaroestidh – å snakke norsk/svensk
Dïhte daaroste
c)  a – e
fealadidh – å drive på å farte, reise
Dïhte fealede
d)  a – i
vaadtsajidh – å gå i vei, gå av sted
Dïhte vaadtsije

Her angis bøyningsmønsteret for de 4 undergruppene av ulikestavelsesverb med vokalveksling bøyd i presens for alle personer:

a) dåeriedidh
b) daaroestidh
1. p. sg.:
dåeredem
daarostem
2. p. sg.:
dåeredh
daarosth
3. p. sg.:
dåerede
daaroste
1. p. du.:
dåeriedien
daaroestien
2. p. du.:
dåeriedidien
daaroestidien
3. p. du.:
dåeriedægan
daaroestægan
1. p. pl.:
dåeriedibie
daaroestibie
2. p. pl.:
dåeriedidie
daaroestidie
3. p. pl.:
dåeriedieh
daaroestieh
c) fealadidh
d) vaadtsajidh
1. p. sg.:
fealedem
vaadtsijem
2. p. sg.:
fealedh
vaadtsijh
3. p. sg.:
fealede
vaadtsije
1. p. du.:
fealadien
vaadtsajien
2. p. du.:
fealadidien
vaadtsajidien
3. p. du.:
fealadægan
vaadtsajægan
1. p. pl.:
fealadibie
vaadtsajibie
2. p. pl.:
fealadidie
vaadtsajidie
3. p. pl.:
fealadieh
vaadtsajieh

Merk at ‘lea’-verbet som har én stavelse også er et ulikestavelsesverb.

 Les mer om: Ulikestavelsesverb

Laavenjassh:

  Tren på presensbøyning av ulikestavelsesverb i: MORFA-B

Lag 20 setninger der du bruker ulikestavelsesverb i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Maam datne ‘byöpmedh’?  (Hva spiser du?)
  2. Giejnie Saara ‘soptseste’?  (Med hvem snakker Sara?)
  3. Dam ‘buektiehtibie’.  (Det klarer vi.)
  4. Dah ‘gaarvanieh’.  (De blir borte.)

 Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningen nr. 3 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

  Gjør oppgave: Tren på presensbøyning av ulikestavelsesverb og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE