Bovresne mïnnedh

Elle:         Gåabph edtjh?
Tjidtjie:      Manne edtjem bovresne mïnnedh.
Elle:         Åadtjoem dåeriedidh?
Tjidtjie:      Ih daelie, datne tjoerh onnevïellem geehtedh.
Elle:         Maam edtjh åestedh?
Tjidtjie:      Im daejrieh. Tjoerem åestemelæstoem tjaeledh.
Elle:         Åadtjoem manne læstoem tjaeledh?
Tjidtjie:      Nov hævvi dam åadtjoeh. Rïhpesth jueskiedahkem jïh gïehtjedh mij fååtese.
Elle:        Jueskiedahke eevre gåaroes!
Tjidtjie:     Dellie tjoerem jïjnjem åestedh.

Tjidtjie åestemelæstoem vaalta jïh bovrese vuaja. Gosse bovresne, dellie viehkiem daarpesje.

Tjidtjie:           Mennie åesesne voeje?
Bovrebarkije:     Voejen åasa 19 kråvnah.
Tjidtjie:           Mennie åesesne vuasta?
Bovrebarkije:     Vuastan åasa 50 kråvnah.
Tjidtjie:           Gusnie prïhtjege?
Bovrebarkije:     Dunnie hællosne prïhtjege.
Tjidtjie:            Gæjhtoe viehkien åvteste!

Tjidtjie vaarojde våågnese beaja jïh maaksa.

 (trykk her for å lytte)                                                                (trykk her for ordliste)                               

  Laavenjassh:

1. Planlegg hva Elle og hennes familie skal ha til middag denne uka.
2. Skriv Elles handleliste.

_________________________________________________

‘Åestedh’ tilhører verbgruppe I, og bøyes etter dette mønstret:

Bokstavene markert med rødt viser omlyd. Følgende omlyder forekommer i verbgruppe I presens:

________________________________________________ 

Lïerehtimmieh:

       Tren på ord i LEKSA: mat/drikke

       Tren på verbbøyning i MORFA-B : verbgruppe I (presens)

       Les mer om: VERB

       Les mer om: OMLYD I VERB