Nektelse

Når man nekter på norsk er ‘ikke‘ et sentralt nektelsesord. For eksempel: ‘Jeg kommer ikke‘, ‘Jeg kan ikke‘, og så videre. I sørsamisk finnes det ikke noe tilsvarende ord for ‘ikke‘.

Nektelse består av et eget nektelsesverb som bøyes etter tid og person, sammen med hovedverbet i nektelsesform (ubøyd form).

 

Nektelse presens:

Im (manne) båetieh. Jeg kommer ikke.
Ih (datne) båetieh. Du kommer ikke.
Ij (dïhte) båetieh. Hun kommer ikke.
Ean (månnoeh) båetieh. Vi to kommer ikke.
Idien (dåtnoeh) båetieh. Dere to kommer ikke.
Eakan (dah guaktah) båetieh. De to kommer ikke.
Ibie (mijjieh) båetieh. Vi kommer ikke.
Idie (dijjieh) båetieh. Dere kommer ikke.
Eah (dah) båetieh. De kommer ikke.

 

‘Im, ih, ij, ean, idien, eakan, ibie, idie og eah’ er alle nektelsesverb, mens ‘båetieh’ er hovedverbet i nektelsesform. Her ser du at det er nektelsesverbet som forandrer seg alt ettersom hvilken person det gjelder. Hovedverbet forandrer seg ikke.

 

Skal man nekte i fortid, for eksempel si at ‘jeg kom ikke‘, settes nektelsesverbet i preteritum, mens hovedverbet fortsatt står i samme ubøyde nektelsesform:

 

Nektelse preteritum:

Idtjim (manne) båetieh. Jeg kom ikke.
Idtjih (datne) båetieh. Du kom ikke.
Idtji (dïhte) båetieh. Hun kom ikke.
Idtjimen (månnoeh) båetieh. Vi to kom ikke.
Idtjiden (dåtnoeh) båetieh. Dere to kom ikke.
Idtjigan (dah guaktah) båetieh. De to kom ikke.
Idtjimh (mijjieh) båetieh. Vi kom ikke.
Idtjidh (dijjieh) båetieh. Dere kom ikke.
Idtjin (dah) båetieh. De kom ikke.

 

Endelsene på hovedverbet følger verbgruppene slik:

Verbgruppe Infinitiv Nektelse
      I maehtedh Im maehtieh
     II tjearodh Im tjearoeh
     III guarkedh Im guarkah
     IV bïejedh Im bïejh
      V domtedh Im domth
     VI gööledh Im göölh

 

Ulikest.verb Infinitiv Nektelse
  soptsestidh Im soptsesth

 

  Legg merke til at alle hovedverbene unntatt verbgruppe I får samme endelse som i presens 2. person entall. Verb i verbgruppe I får endelsen –ieh.

 

   Gjør oppgave: LAAVENJASSE

  Les mer om: Nektelse