Ulikestavelsesverb – Preteritum

Preteritum brukes for å angi verbene i fortid. Ulikestavelsesverbene har 3 stavelser og blir også kalt for trestavelsesverb. De har endelse –idh i infinitiv. Ulikestavelsesverb har ikke omlyd, men kan ha vokalveksling i presens 1., 2. og 3. person entall.

I preteritum har ingen av ulikestavelsesverbene vokalveksling og alle bøyes etter samme mønster. For eksempel:

Verb: ‘dåeriedidh‘ (å følge)

1. p. sg.:
Manne dåeriedim
Jeg fulgte
2. p. sg.:
Datne dåeriedih
Du fulgte
3. p. sg.:
Dïhte dåeriedi
Han/hun fulgte
1. p. du.:
Månnoeh dåeriedimen
Vi to fulgte
2. p. du.:
Dåtnoeh dåeriediden
Dere to fulgte
3. p. du.:
Dah (guaktah) dåeriedigan
De to fulgte
1. p. pl.:
Mijjieh dåeriedimh
Vi fulgte
2. p. pl.:
Dijjieh dåeriedidh
Dere fulgte
3. p. pl.:
Dah dåeriedin
De fulgte

Merk at ‘lea’-verbet som har én stavelse også er et ulikestavelsesverb.

 Les mer om: Ulikestavelsesverb

Laavenjassh:

  Tren på preteritumsbøyning av ulikestavelsesverb i: MORFA-B

Lag 20 setninger der du bruker ulikestavelsesverb i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Maam datne ‘byöpmedih’?  (Hva spiste du?)
  2. Giejnie Saara ‘soptsesti’?  (Med hvem snakket Sara?)
  3. Dam ‘buektiehtimh’.  (Det klarte vi.)
  4. Dah ‘gaarvanin’.  (De ble borte.)

Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningen nr. 3 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

  Gjør oppgave: Tren på preteritumsbøyning av ulikestavelsesverb og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE