Verbgruppe V – Preteritum

Preteritum brukes for å angi verbene i fortid. Verbene i verbgruppe V har en kort preteritumsform uten omlyd, som for verbet ‘vååjnedh‘ (å synes, vises, se ut (som)):

1. p. sg.:
Manne vååjnim
Jeg så ut som
2. p. sg.:
Datne vååjnih
Du så ut som
3. p. sg.:
Dïhte vååjni
Han/hun så ut som
1. p. du.:
Månnoeh vååjnimen
Vi to så ut som
2. p. du.:
Dåtnoeh vååjniden
Dere to så ut som
3. p. du.
Dah (guaktah) vååjnigan
De to så ut som
1. p. pl.:
Mijjieh vååjnimh
Vi så ut som
2. p. pl.:
Dijjieh vååjnidh
Dere så ut som
3. p. pl.:
Dah vååjnin
De så ut som

Laavenjassh:

  Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe V i: MORFA-B

Lag 10 setninger der du bruker verb fra verbgruppe V i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Löövjem ‘lyjhkih’?  (Likte du teen?)
  2. Maam onnevïelle ‘ryökni’?  (Hva telte lillebror?)
  3. Beetnegh ‘ryökni’?  (Han telte penger.)
  4. Roehtse ‘vååjni’ goh Staaloe.  (Rota så ut som Stallo.)

Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningene nr. 1 og 3 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

  Gjør oppgave: Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe V og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE