Category Archives: Aalkoe (under arbeid)

Lïeremebaalkan bïjre

Om læringsstien Dette er en læringssti som er tilpasset ungdom og voksne som tar nybegynneropplæring i sørsamisk. Store deler av læringsstien følger samme temaer som SAAL1-kurset som tilbys av Aajege i regi av Samisk høgskole i Kautokeino.  Læringsstien er tematisk … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Lïeremebaalkan bïjre

Mov fuelhkie 2

Mov fuelhkie Åvla Mov nomme Åvla. Manne leam njieljieluhkien jaepien båeries. Manne jïh mov fuelhkie  aktene gåetesne Deavageajnosne 16 årroeminie. Mov leah göökte maanah, akte nïejte gïen nomme Sajle jïh akte baernie gïen nomme Aanta. Mov gåmman nomme Sööfe.  Mijjen … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Mov fuelhkie 2

Ånnetji grammatihken bïjre

Ånnetji grammatihken bïjre Denne læringsstien har ikke hovedfokus på grammatikk, men kommer likevel til å streife innom noen grammatiske temaer som f.eks verbbøyning og noen kasus. Nedenfor får du en kort innføring i noen sentrale områder i sørsamisk grammatikk. ____________________________________________ … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Ånnetji grammatihken bïjre

Muerjieh tjöönghkedh

Muerjieh tjöönghkedh Lisa:       – Maam datne dorjeme daan biejjien?Aahka:    – Manne möörjeme.Lisa:        – Maam leah möörjeme?Aahka:    – Manne leam sirrieh tjöönghkeme.Lisa:        – Gusnie dellie tjöönghkeme?Aahka:     – Dunnie … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Muerjieh tjöönghkedh

Bovresne mïnnedh

Bovresne mïnnedh Elle:         Gåabph edtjh? Tjidtjie:      Manne edtjem bovresne mïnnedh.Elle:         Åadtjoem dåeriedidh? Tjidtjie:      Ih daelie, datne tjoerh onnevïellem geehtedh.Elle:         Maam edtjh åestedh?Tjidtjie:      Im daejrieh. Tjoerem åestemelæstoem … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Bovresne mïnnedh

Jaavoe jïh ijje

Jaavoe jïh ijje ‘Jaavoe‘ tilsvarer det norske ordet ‘ja’. Du kan også svare bekreftende med ulike uttrykk som disse: ‘Nov amma.’‘Nov gujht.’‘Ja, hævvi.’‘Nov maa.’ ‘Ijje‘ tilsvarer det norske ordet ‘nei.’ Andre uttrykk som også kan brukes for å forsterke nektelsen … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Jaavoe jïh ijje

Tjöökesne

  Tjöökesne Aehtjie lihtieh bæssa.Lihtieh leah eevre dearjan.Gosse bæssa dellie raajnes sjidtieh.Manne viehkehtem.Manne lihtide njaamem.Gosse vihth gejhkie dellie skåapese bïejem. Tjidtjie beapmoeh jurjehte.Dïhte bearkoeh bæssa jïh pearah vuassja.Tjaetsie dualta.Ånnetji beapmoeh gaervies.Mij akt bïssemevuebnesne aaj.Dagke lea eaplagaahkoe?Njaelkieslaakan badth hopsoe. Manne buertiem dealoem.Njieljie klaash.Njieljie … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Tjöökesne

Mov fuelhkie

Mov fuelhkie Åvla Mov nomme Åvla. Manne leam njieljieluhkien jaepien båeries. Manne jïh mov fuelhkie  Staaresne årroeminie. Mov leah göökte maanah. Mov nïejten nomme Sajle jïh mov baernien nomme Aanta. Mov gåmman nomme Sööfe.  Mijjen aaj bïenje, Tjeehpe, jïh gaahtoe, … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Mov fuelhkie

Klaerieh jïh vaarjoeh

Vaarjoeh jïh klaerieh   Piere gåårvede Piere edtja gåårvedidh. Skåapese vaadtsa jïh vaarjojde ohtsede. Tjeehpes guapah, kruana abpese jïh plaave måvhka. Piere gåårvede. Voestegh abpesem tsaaka.  Veartenen bööremes abpese. Pieren tjidtjie ij dam abpesem lyjhkh gænnah. “Ih goh edtjh doem … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Klaerieh jïh vaarjoeh

Buarastehtedh

Buarastehtedh  Treffer du på noen som det er lenge siden du har møtt, eller du skal håndhilse på noen for første gang, skal du etter gammel samisk skikk   “buarastehtedh” (håndhilse) og si “buaregh” til den du hilser på. Andre hilsefraser: Buerie … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Buarastehtedh