Manne jïh mov fuelhkie

– Guktie dov aehtjien nomme?
– Mov aehtjien nomme Laara.
– Guktie dov tjidtjien nomme?
– Mov tjidtjien nomme Elisa.
– Dov lea vïelle?
– Mov lea vïelle.
– Guktie dan nomme?
– Dan nomme Ebre.
– Dov lea åabpa?
– Jaavoe, mov lea åabpa. Dan nomme Sööfe.

 

“Jeg har ..” kan på sørsamisk uttrykkes med “Mov lea ..”

Mov lea vïelle – Jeg har en bror
Dov lea stoerreåabpa – Du har en storesøster
Dan lea onnevïelle – Han har en lillebror