Author Archives: marit

rad 1 kolonne 1 rad 2 kolonne 1 rad 2 kolonne 2 rad 2 kolonne 1 rad 2 kolonne 2 rad 3 kolonne 1 rad 3 kolonne 2 rad 2 kolonne 1 rad 2 kolonne 2

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Baakoelæstoe “Manne leam”manne – jeglea – ergie – hvemdatne – dunyjsenæjja – kvinnenjieljieluhkie – førtijaepie – årbåeries – gammelOslovisnie – i Osloårrodh – boaaj – ogsåbåetedh I – kommedellie – så, da (..)ålma – mannvïjhteluhkie – femtiStïentjesne – i Steinkjerdåaktere … Loga eanet »

Posted in baakoelæstoeh | Comments Off on

Lïeremebaalkan bïjre

Om læringsstien Dette er en læringssti som er tilpasset ungdom og voksne som tar nybegynneropplæring i sørsamisk. Store deler av læringsstien følger samme temaer som SAAL1-kurset som tilbys av Aajege i regi av Samisk høgskole i Kautokeino.  Læringsstien er tematisk … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Lïeremebaalkan bïjre

Mov fuelhkie 2

Mov fuelhkie Åvla Mov nomme Åvla. Manne leam njieljieluhkien jaepien båeries. Manne jïh mov fuelhkie  aktene gåetesne Deavageajnosne 16 årroeminie. Mov leah göökte maanah, akte nïejte gïen nomme Sajle jïh akte baernie gïen nomme Aanta. Mov gåmman nomme Sööfe.  Mijjen … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Mov fuelhkie 2

Ånnetji grammatihken bïjre

Ånnetji grammatihken bïjre Denne læringsstien har ikke hovedfokus på grammatikk, men kommer likevel til å streife innom noen grammatiske temaer som f.eks verbbøyning og noen kasus. Nedenfor får du en kort innføring i noen sentrale områder i sørsamisk grammatikk. ____________________________________________ … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Ånnetji grammatihken bïjre

Muerjieh tjöönghkedh

Muerjieh tjöönghkedh Lisa:       – Maam datne dorjeme daan biejjien? Aahka:    – Manne möörjeme. Lisa:        – Maam leah möörjeme? Aahka:    – Manne leam sirrieh tjöönghkeme. Lisa:        – Gusnie dellie tjöönghkeme? … Loga eanet »

Posted in Aalkoe (under arbeid) | Comments Off on Muerjieh tjöönghkedh

Gööledh

  Gööledh Tjidtjie: – Gåabph edtjh? Jovna:    – Edtjem mïnnedh gööledh, men im rikti daejrieh gåabph. Tjidtjie:  – Lihtsejaevrie sån gööles jaevrie. Mïnnh dahkoe. Jovna:     – Man gåhkese vaedtsedh? Tjidtjie:   – Medtie 5 kilomeeterh. Jovna:   … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gööledh

Guktie datnine?

Når man skal spørre om hvordan noen har det kan man spørre: Guktie datnine? (Hvordan er det med deg?) Guktie gåarede? ( Hvordan går det?) Guktie datne veasoeminie? ( Hvordan har du det?) Guktie veasoeh? ( Hvordan har du det?) … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Guktie datnine?

Laahkoe

Laahkoe Mov aehtjie lea mov tjidtjien geelle Mov tjidtjie lea mov aehtjien gåmma Mov aehtjie gon tjidtjien maanah leah mov åerpenh Mov lea onneåabpa Mov lea stoerrevïelle Mov aehtjien aehtjie lea mov aehtjaajja Mov aehtjien tjidtjie lea mov aehtjaahka Mov … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Laahkoe

Mejnie barkeminie?

Mejnie dïhte barkeminie? Lisa dåaktarinie barkeminie. Dïhte lustes barkoe. Fïerhten biejjien skïemtjes almetjh viehkehte. Dïhte pryövoe gaavnedh mij lea faatoes pasientine. Jïh mænngan buerie raerieh vadta. Jis daerpies dellie aaj daalhkesh vadta. Åvla båantine barka. Gaertienisnie gellie kreekh. Dan leah … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mejnie barkeminie?