Author Archives: marit

Ulikestavelsesverb

Ulikestavelsesverb Ulikestavelsesverbene består av verb med 3 stavelser. De har endelse –idh i infinitiv. Disse verbene har ikke omlyd, men kan ha vokalveksling. Verbene kan ha følgende vokalvekslinger:       ie > e       oe > o       a > e       a > i … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ulikestavelsesverb

Kontrollverb

Kontrollverb En annen gruppe verb er de som kan betegnes kontrollverb, som for eksempel: doestedh IV (våge, tørre)dåajvodh II (love)buektiehtidh (greie, få til)mujhtedh I (huske)soptsestehtedh I (overtale)ussjedidh (tenke, akte (å gjøre noe))vïssjedh IV (gidde)voejhkelidh (forsøke, prøve (å gjøre noe))åajaldehtedh I … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kontrollverb

Subjekt i nominativ

Subjekt i nominativ Subjektet i en setning er den eller de som utfører, eller blir utsatt for handlingen i en setning. Pronomen er ord som kan stå i stedet for navn på mennesker, dyr eller ting. Når et pronomen utgjør … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Subjekt i nominativ

Pronomen – kasusbøyning

Pronomen – kasusbøyning De personlige pronomenene bøyes i tall og kasus på tilsvarende måte som substantivene: Entall  1. p. sg.  2. p. sg.  3. p. sg. Nominativ manne datne dïhte/ satne* Akkusativ mannem datnem dam/ satnem* Genitiv mov dov dan/ … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Pronomen – kasusbøyning

Dato

Dato Når man spør etter dag og dato kan man bruke spørreordet ‘mij‘ + akkusativ flertall:       Mij biejjide daan biejjien?  (Hvilken dag er det i dag?)      Mij daatojde daan biejjien?  (Hvilken dato er det i dag?)   Eksempelsetninger:Daan biejjien … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dato

Ordenstall

Ordenstall Ordenstallene angir tallenes plassering i rekkefølge, og angis med følgende tallord:   Ordenstall fra 1. til 10.: voestes (første) mubpie (andre) gåalmede (tredje) njealjede (fjerde) vïjhtede (femte) govhtede (sjette) tjïjhtjede (sjuende) gaaktsede (åttende) åktsede (niende) låhkede (tiende)   Ordenstall … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ordenstall

Tallord – grunntall

Tallord – grunntall Grunntallene angis med følgende tallord:   Grunntall fra 1 til 10: akte       (1) göökte    (2) golme      (3) njieljie    (4) vïjhte     (5) govhte  (6) tjïjhtje    (7) gaektsie  (8) uktsie   … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tallord – grunntall

Grad og sammenligning

Grad og sammenligning For å sammenligne substantiver med hverandre brukes de ulike gradformer av adjektivet.   Grad/ samme grad:  Graden av en egenskap kan uttrykkes ved et nomen i genitiv, for eksempel:       ‘Man’ båeries dïhte?  (Hvor gammel er han/hun?)      … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grad og sammenligning

Gradbøyning/ komparasjon

Gradbøyning/ komparasjon For å sammenlikne substantiver med hverandre kan adjektiv ha andre former, det vil si ulike gradformer av det som adjektivet beskriver.       1) Vïelle (lea) ‘onne‘.  (Bror er ‘liten’.)      2) Åabpa (lea) ‘unnebe‘.  (Søster er ‘mindre’.)      3) … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gradbøyning/ komparasjon

Adjektiv

Adjektiv Adjektiv er ord som beskriver eller forteller noe om egenskaper eller kvaliteter til noe eller noen, for eksempel til et substantiv. Adjektivet kan stå attributivt, det vil si foran substantivet eller det kan stå predikativt, det vil si etter … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Adjektiv