Im leah

Im leah

Hjelpeverbet ‘lea‘ oppfører seg litt annerledes i forhold til andre verb både når det gjelder vanlig bøying og nekting. Jamfør skjemaene nedenfor:

 

Nektelse presens:

Im leah (manne) Jeg er ikke
Ih leah (datne)  Du er ikke
Ij leah (dïhte) Han er ikke
Ean leah (månnoeh)  Vi to er ikke
Idien leah (dåtnoeh)  Dere to er ikke
Eakan leah (dah guaktah)  De to er ikke
Ibie leah (mijjieh) Vi er ikke
Idie leah (dijjieh)  Dere er ikke
Eah leah (dah)  De er ikke

 

Nektelse preteritum:

Im lim (manne)  Jeg var ikke
Ih lih (datne) Du var ikke
Ij lij (dïhte)  Hun var ikke
Ean limen (månnoeh)  Vi to var ikke
Idien liden (dåtnoeh) Dere to var ikke
Eakan ligan (dah guaktah) De to var ikke
Ibie limh (mijjieh) Vi var ikke
Idie lidh (dijjieh) Dere var ikke
Eah lin (dah)  De var ikke

 

  Legg merke til at nektelsesverbet alltid blir stående i presens, for eksempel: ‘Im leah’ og ‘Im lim’. (Det finnes dog dialektvariasjoner på dette.)

 

   Gjør oppgave: LAAVENJASSE

 

  Les mer om: Nektelse

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.